วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กระเบื้องสุโขทัย

กระเบื้องสุโขทัย บางพื้นที่ก็เรียก กระเบื้องใบโพธิ์  อีกแบบกระเบื้องหลังคาโบราณของไทย